Systemy oznaczeń lamp

 System europejski
 System amerykański
 System radziecki
 Philips
 Telefunken

System europejski:

Oznaczenie składa się z dwóch lub więcej liter i cyfr.
Pierwsza litera oznacza żarzenie według następującego klucza:
A - 4V równolegle prądem stałym lub zmiennym
B - 180mA szeregowo prądem stałym
C - 200mA szeregowo prądem stałym lub zmiennym
D - 1,4V szeregowo i równolegle prądem stałym (lampy bateryjne), czasami spotyka się 1,2V i 0,625V
E - 6,3V równolegle prądem stałym lub zmiennym
G - 5V równolegle prądem zmiennym
H - 150mA szeregowo prądem zmiennym
K - 2V równolegle prądem stałym (lampy bateryjne)
P - 300mA szeregowo prądem stałym lub zmiennym
U - 100mA szeregowo prądem staym lub zmiennym
V - 50mA szeregowo prądem stałym lub zmiennym
X - 600mA szeregowo prądem stałym lub zmiennym

Druga i następne litery oznaczają typ lampy (dwie, jeżeli w jednej bańce są dwa systemy itd)
A - dioda detekcyjna
B - duodioda detekcyjna (ze wspólną katodą)
C - trioda małej mocy
D - trioda głośnikowa
E - tetroda małej mocy
F - pentoda małej mocy
H - heksoda lub heptoda heksodowa
K - oktoda lub heptoda oktodowa
L - tetroda lub pentoda głośnikowa
M - wskaźnik dostrojenia (oko magiczne)
N - trioda gazowana (tyratron)
Q - ennoda (detektor FM)
X - duodioda prostownicza gazowana (ze wspólną katodą)
Y - dioda prostownicza
Z - duodioda prostowanicza (ze wspólną katodą)

Cyfry oznaczją rodzaj cokołu i różne typy:
od 1 do 9 - cokół bocznostykowy ośmiostykowy (na ogół), czasami też cokół kołkowy (np. AF2), lub oktalowy (UM4)
od 11 do 19 - cokół stalowy ośmiostykowy
od 21 do 29 - cokół loktalowy ośmiostykowy (tylko dla lamp bateryjnych serii D również cokół oktalowy)
od 30 do 31 - cokół oktalowy ośmiostykowy
od 40 do 41 - cokół rimlokowy ośmiostykowy
od 50 do 60 - cokół loktalowy dziewięciostykowy, oraz cokoły specjalne
od 61 do 79 - cokoły różne głównie miniaturowe (lampy nuwistorowe)
od 80 do 89 - cokół nowalowy dziewięciostykowy
od 90 do 99 - cokół heptalowy siedmiostykowy (miniaturowy)
od 200 do 299 - cokół dekalowy dziesięciostykowy
od 500 do 599 - cokół magnowalowy ośmiostykowy
lampy serii 80X - wersje specjalne lamp 8X 18X, 28X - wersje specjalne lamp 8X
lampy serii 17X i 27X - seria z NRD z cokołem 11-to pinowym (gnomröhren)
Jeżeli cyfry zostaną zamienione miejscami z literami oznaczającym typ lampy oznacza to wykonanie specjalne lampy.
Dla pentod i tetrod sygnałowych ostatnia cyfra parzysta oznacza lampę o stałym współczynniku nachylenia, nieparzysta lampę z regulowaną charakterystyką (selektodę). Ta zasada nie zawsze się sprawdza.

Przykłady oznaczeń:
AK2 - oktoda, żarzona napięciem 4V, cokół bocznostykowy
EF80 - pentoda sygnałowa żarzona napięciem 6,3V cokół nowalowy
PL36 - pentoda głośnikowa żarzona prądem 300mA, cokół oktalowy
Wró� do góry


System amerykański

System amerykański jest bardzo prosty i nie niesie prawie żadnych informacji o lampie. Składa się z liczby, liter i liczby. i ewentualnie liter na końcu
Pierwsza cyfra oznacza napięcie żarzenia zaokrąglone do najbliżej liczby całkowitej (ale np. 7 oznacza lampy 6,3V z cokołem loktalowym, 14 lampę 12,6V też z cokołem loktalowym). Jeżeli pierwsza cyfra to 0 oznacza ona zimną katodę
Litery rozróżniają poszczególne typy. Lampy z oznaczeniem dwuliterowym z listerą 'S' jako pierwszą oznaczają na ogół unowocześnione wersje lamp o tym samym oznaczeniu bez litery 'S'
Druga liczba oznacza iloś� końcówek lampy włącznie z żarzeniem. Jeżeli jakaś elektroda (również żarzenie) ma więcej niż jedno wyprowadzenie liczy się tylko jedno.
Litery na końcu oznaczenia oznaczają rodzaj bańki. Bez żadnej oznacza to bańkę metalową (nie dotyczy się to lamp starszego typu, które miały zawsze bańkę szklaną, oznaczenie to tyczy się głównie lamp z cokołem oktalowym). Litera 'G' oznacza bańkę szklaną, a litery 'GT' bańkę szklaną w kształcie walca

Przykłady oznaczeń:
6C6 - lampa sześciowoltowa, o sześciu wyprowadzeniach (pentoda)
6SA7 - lampa sześciowotlowa o siedmiu wyprowadzeniach (heptoda)
35L6GT - lampa o żarzeniu 35V, sześciokońcówkowa (pentoda), zamknięta w bańce szklanej walcowej
Wró� do góry


System radziecki

Sysem radziecki jest mieszanką sytemów europejskiego i amerykańskiego,jest bardzo skomplikowany, jednocześnie obejmuje wszystkie typy lamp produkowane w Związku Radzieckim.
Oznaczenie składa się z czterech grup. Grupa pierwsza to zastosowanie lampy, według następującego klucza:

ГК - Lampy generacyjne i wzmacniające do 25MHz
ГУ - Lampy generacyjne i wzmacniająceod od 25MHz do 600MHz
ГС - Lampy generacyjne i wzmacniające powyżej 600MHz
ГМ - Lampy modulacyjne (do pracy impulsowej)
В - Lampy prostownicze (profesjonalne, dużych mocy)
СГ - Stabilitrony
ТГ - Tyratrony inne niż rtęciowe
ГР - Tyratrony rtęciowe
ГГ - gazotrony inne niż rtęciowe
Р - gazotrony rtęciowe
Ф - Lampy fotoelektryczne
liczba - dla lamp odboprczych napię żarzenia w woltach, dla lamp obrazowych źrednica lub przekątna obrazu w centymetrach

Druga grupa oznaczeń:

Д - Diody detekcyjne
Х - Duodioday detekcyjne
С - Triody lub lampy fotoelektryczne z katodą antymonowo-cezową
З - Tetrody
П - Tetrody i pentody mocy
К - Pentody i tetrody o wydłużonej charakterystyce (selektody)
Ж - Pentody i tetrody o normalnej charakterystyce
А - Lampy mieszające z dwiema siatkami sterującymi
Г - Triody z jedną lub kilkoma diodami
Б - Pentody z jedną lib kilkoma diodami Н - Duotriody
Ф - Trioda z pentodą
Е - Wskaźniki dostrojenia (magiczne oczka)
Ц - Lampy prostownicze odbiorcze lub lampy fotoelektryczne z katodą cezową
ЛО - Lampy obrazowe o odchylaniu elektrycznym (lampy oscyloskopowe)
ЛМ - Lampy oscyloskopwe o odchylaniu magnetycznym
ЛК - Lampy obrazowe o odchylaniu magnetycznym (lampy kineskopowe)
liczba - Kolejny numer typu dla gazotronów, tyratronów i prostowników mocy

Trzecia grupa oznaczeń: liczba określająca kolejny numer typu, nie dotyczy ona gazotronów, tyratronów i prostowników mocy

Czwarta grupa oznaczeń:
А Anoda chłodzona wodą dla lamp modulacyjnych, generacyjnych i wzmacniających Bańka szklana o średnicy 10mm dla lamp odbiorczych
Б Anoda chłodzona powietrzem dla lamp modulacyjnych, generacyjnch i wzmacniających. Bańka szklana o średnicy 6mm dla lamp odbiorczych. Dla lamp obrazowych biały kolor świecenia
С Duża bańka szklana (jak dla amerykańskich lamp GT) dla lamp odbiorczych. Dla lamp obrazowych niebieski kolor świecenia
В Dla lamp obrazowych zielony kolor świecenia, dla lamp fotoelektrycznych oznazcza bańkę wypełnioną próżnią
Ж Bańka żołędziowa dla lamp odbiorczych, żółto-zielony kolor świecenia dla lamp obrazowych
Л Cokół loktalowy dla lamp odbiorczych, długi czas poświaty dla lamp obrazowych
В Krótki czas poświaty dla lamp obrazowych
Г Dla lamp fotoelektrycznych oznacza bańkę wypełnioną gazem
П dla lamp odbiorczych: lampa miniaturowa palcowa (z cokołem nowalowym lub heptalowym)
Д Dla lamp odbiorczych: Lampa z dyskowym układem elektrod
Ułamek Dla tyratronów, gazotronów i prostowników mocy: licznik określa średnie natężenie prądu w amperach, mianownik amplitudę napięcia zwrotnego
brak Dla lamp odbiorczych oznacza bańkę metalową z cokołem oktalowym

Wró� do góry

Philips

System Philipsa składa się z jednej litery, trzech lub czterech cyfr, i ewentualnie litery na końcu
Pierwsza litera oznacza prąd żarzenia:
A - od 0 do 100mA
B - od 100mA do 200mA
C - od 200mA do 400mA
D - od 400mA do 700mA
E - od 700mA do 1,25A
F - ponad 1,25A
Pierwsza cyfra (lub pierwsze dwie cyfry jeżeli oznaczenie jest czterocyfrowe) oznacza napięcie żarzenia w woltach.
Jeżeli dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę nie większą od 40 oznacza to, że lampa jest triodą,a liczba ta oznacza jej współczynnik amplifikacji, (wyjątek: 99 E499 jest triodą o współczynniku amplifikacji 99). Jeżeli liczba ta jest większa od 40 to ostania cyfra oznacza następujące rzeczy:
1 - lampa elektronowa dwusiatkowa
2 - tetroda ekranowana
3 - pentoda końcowa
4 - dioda w połączeniu z innym systemem (triodą, tetrodą lub pentodą)
5 - ekranowana pentoda o zmiennym nachyleniu
6 - pentoda w.cz.
7 - pentoda w.cz. o zmiennym nachyleniu
8 - heksoda mieszająca
9 - heksoda o zmiennym nachyleniu
Litery H, N, S i T na końcu oznaczają różne rodzaje tego samego typu (wyjątek: E444 do dioda - tetroda, E444S jest diodą - triodą)

Przykłady oznaczeń:

E499 - trioda, żarzona 4V, 1A, o współczynniku amplifikacji 99
B443 - pentoda głośnikowa żarzona 4V 160mA
B2052T - tetroda ekranowana żarzona 180mA, 20V.
Wró� do góryTelefunken

Firma Telefunken oznaczała swoje lampy za pomocą liter  (od dwóch do czterech) i cyfr i ewentualnie literą na końcu
Pierwsza litera to zawsze 'R' - oznacza lampę elektronową i odróżnia je od innych wyrobów firmy.
Druga litera oznacza rodzaj lamy:
E - lampa elektronowa odbiorcza
G - lampa prostownicza
S - lampa nadawcza
Jeżeli dalszych liter nie ma oznacza to, że lampa jest triodą bezpośrednio żarzoną.
Jeżeli są to oznaczają:
N - żarzenie pośrednie
S - lampa z więcej niż jedną siatką
Q - lampa wypełniona parami rtęci
Pierwsze dwie cyfry w oznaczeniach trzycyfrowych oznaczają prąd żarzenia w dziesiątkach miliamperów, otatnia cyfra to żarzenie w woltach. Lampy z numerem rozpoczynającym się od cyfry 3 oznaczają odpowieniki lamp amerykańskich (np. REN326 - odpowienik amerykańskiej 26). Dla lamp z oznaczeniem czterocyfrowym oierwsze dwie cyfry oznaczają prąd żarzenia w setkach miliamperów, ostatnia cyfra napięcie żarzenia. Wyjątek jest dla lamp szeregowych 180mA, 20V - te mają dwie pierwsze cyfry 18, a dwie pozostałe jak odpowiadające im cyfry lamp serii czterowoltowej.
Ostatnia litera oznacza:
d - dodatkowe wyprowadzenie z boku cokołu
e - lampa przeznaczna do żarzenia w układzie szeregowym

Przykłady oznaczeń:

REN914 - trioda, żarzona pośrednio4V, 1A
RES164 - lampa wielosiatkowa żarzona bezpośrednio 4V, 160mA
RE034 - trioda żarzona bezpośrednio 4V, 30mA
Wró� do góry Strona główna